Keresés a weboldalon

Művelődési Ház

Tájház

A Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft 2018. évi munkaterve

 

A könyvtár logója

 

 

 

 

A Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft 2018. évi munkaterve

 

 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

 

Baka Sára

 

 

2018. február 20.

 


 

 

Tartalmi szempontok a városi könyvtárak

2018. évi munkatervének elkészítéséhez

 

I.                   Vezetői összefoglaló

 

Kérjük térjen ki az intézmény 2018. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

Továbbra is legfontosabb tevékenységünknek tekintjük a már meglévő olvasóink minél magasabb szintű kiszolgálását.

Emellett célunk a lakosság egyre nagyobb számban való toborzása és a beiratkozott olvasók számának növelése.

Ennek érdekében tovább mélyítjük a helyi iskolával és óvodával már eddig is jól működő kapcsolatunkat. Az iskolásoknak könyvtárhasználati órákat, az óvodásoknak mesedélutánt szervezünk. Településünkön működő Idősek Klubja tagjainak könyvbemutatót, foglalkozásokat tervezünk.

 

A megnövekedett állomány szükségessé teszi további könyvtári polcok vásárlását, ami a költségvetésünkben már szerepel is.

Honlapunkat folyamatosan frissítjük, a helyi újságban (Csevegő) rendszeresen közzétesszük programjainkat, híreinket.

 

II.                Szervezeti kérdések:

 

A 2018. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításainak ismertetése.

 

(Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.)

 

 

 

 

2017. tény

2018. terv

Összlétszám (fő, töredék is lehet)

összlétszám (fő)

0,5

1,5

Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)

0,5

0,5

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak

Könyvtáros szakképesítéssel

összesen

0,5

1,5

átszámítva teljes munkaidőre

0,5

1,5

Középfokú szakk.

(kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)

összesen

 

 

átszámítva teljes munkaidőre

 

 

 

Egyéb felsőfokú

összesen

 

 

átszámítva teljes munkaidőre

 

 

Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben

 

összesen

 

 

átszámítva teljes munkaidőre

 

 

Egyéb alkalmazott

Egyéb alkalmazott felsőfokú

összesen

 

 

átszámítva teljes munkaidőre

 

 

Egyéb alkalmazott középfokú

 

összesen

 

 

átszámítva teljes munkaidőre

 

 

Mindösszesen egyéb alkalmazott

összesen

 

 

átszámítva teljes munkaidőre

 

 

Összes létszám:

0,5

1,5

Önkéntesek száma

0

0

Közfoglalkoztatottak száma  

2

0

           

 

 

III.              Szakmai működés:

 

1.      Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)

2018-ban nem terveztünk változtatni a nyitva tartáson, mert az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy olvasóinknak megfelel.

 

 

Mutatók

2017. évi tény

2018. évi terv

Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)

30

30

Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)

0

0

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)

4

4

16 óra utáni nyitva tartás (óra)HETI

8

8

Nyári zárva tartási idő

Munkanapok száma:

10

10

Nyitvatartási napok száma:

240

240

Téli zárva tartási idő

Munkanapok száma:

0

0

 

2.      Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

 

Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a vonatkozó táblázat kövesse.

 

2.1 Gyűjteményfejlesztés  

 

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

 

A gyarapításra fordítható összeg nem változott a tavalyi év óta, ezért a beszerzések nagysága is hasonló lesz az elmúlt évihez. Növekszik a könyvtárat látogató és kölcsönző gyermekek száma, ezért a gyermek és ifjúsági könyvek számát igyekszünk növelni. A Német Nemzetiségi Önkormányzattól több német nyelvű – főleg szépirodalmi – könyvet kaptunk ajándékba. Ezek állományba vétele növeli a nemzetiségi könyvek számát.

 

 

Mutatók

2017. évi tény

2018. évi terv

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)

888925

900000

-          ebből folyóirat (br. Ft)

111410

120000

-          ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)

10930

15000

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)

0

0

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)

268

300

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db )

1

5

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)

7

15

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)

0

0

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen

1101

1200

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma

0

0

 

2.2 Gyűjteményfeltárás

 

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Továbbra is biztosítjuk a gyűjtemény száz százalékos elektronikus feldolgozottságát és az új dokumentumok 3 napon belüli hozzáférhetőségét.

 

 

Mutatók

2017. évi tény

2018. évi terv

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma

 1100

1100

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)

 0,1

0,1

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)

 3

3

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)

 100

100

 

2.3 Állományvédelem

 

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

 

Könyvtárunk ősszel lesz három éves. A beleltározott könyvek nagy része új, ezért különösebb állományvédelmi intézkedés nem szükséges. 2017-ben minden könyvet letisztítottunk. Muzeális dokumentumunk nincs. Minden könyvünk rendelkezik biztonsági jellel.

 

Mutatók

2017. évi tény

2018. évi terv

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma

0

Muzeális dokumentumok száma

0

Restaurált muzeális dokumentumok száma

0

Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma

0

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma

1100 

1000

A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma

0

 

3.      Városi könyvtár területi feladatellátása

 

 

3.1   Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, feladatok bemutatása)

 

Városunkban három nemzetiségi önkormányzat működik. Német, horvát és roma. A német önkormányzattól rendszeresen kapunk folyóiratokat, könyveket. A horvát önkormányzat folyóirattal segíti az ellátási feladatunkat.

 

 

4.      Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

 

Könyvtárhasználat

2017. évi tény

2018. évi terv

Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)

407

600

A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)

100

150

 

A könyvtári látogatások tervszáma (db) 

1230

1300

Ebből csoportok (db)

14

20

 

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat

2017. évi tény

2018. évi terv

Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)

4098

6000

E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)

0

0

Helyben használt dokumentumok (db)

1350

1500

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)

0

0

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)

0

2

 

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra

2017. évi tény

2018. évi terv

Katalógus

0

0

Olvasói munkaállomás

2

2

 

 

4.4 Online szolgáltatások

 

Online szolgáltatások

2017. évi tény

2018. évi terv

Távhasználatok tervszáma

52

60

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)

2

2

A könyvtárban használható adatbázisok száma

0

0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)

1

1

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)

intézményi facebook-kal együtt

 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)

0

0

 

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma

2017. évi tény

2018. évi terv

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma

1

1

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma

1

1

 

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához viszonyított arány (%)

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához viszonyított arány (%)

A legutolsó népszámlálás 2011. Baranyai nemzetiségiek száma 52 998 fő

Ebből: németnek: 25.800 fő, romának: 17.998 fő, horvátnak: 7.200 fő vallotta magát.

Ugyanennek a népszámlálásnak a kozármislenyi adatai és a megyei nemzetiségi adatokhoz viszonyított aránya a következő:

Kozármislenyi nemzetiségiek száma: 623 fő. ( 0.12 %)

Ebből: németnek: 350 fő (0.14%), horvátnak 113 fő (0.02%) , romának: 65 fő (0.003%)vallotta magát.

A nemzetiségiek számára biztosított dokumentumaink száma egyenes arányban növekszik a könyvállományunkkal gyarapodásával.

 

Dokumentumok

2017. évi tény

2018. évi terv

Könyvek

15

25

folyóiratok

3

3

Elektronikus dokumentumok

0

0

Összesen

18

28

 

4.7 Használói képzések száma

 

Kompetenciaképzés

2017. évi tény

2018. évi terv

A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma

0

0

A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma

0

0

A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma

0

0

A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma

0

0

A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma

0

0

A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma

0

0

A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma

2

5

A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma

52

100

A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma

0

0

A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma

0

0

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma

0

0

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma

0

0

A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma

0

0

A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma

0

0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma

0

0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők száma

0

0

Összes képzés tervszáma

2

5

A képzésen résztvevők tervszáma összesen

52

100

A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma

0

0

 

4.8 Rendezvény, kiállítás

 

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

Speciális helyzetünkből adódóan szorosan együttműködünk a Művelődési Házzal, így az általuk megszervezett programokon szinte minden alkalommal részt veszünk.

Helyet biztosítunk kiállításoknak, megnyitóknak, kézműves foglakozásoknak.

Részt veszünk a Művelődési Ház által havonta megrendezett Családi Napokon.

2018-ban 3 író-olvasó találkozót szeretnénk megvalósítani.

 Továbbra is megemlékezünk könyvtárunkban a jeles napokról, mint a Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Országos Könyvtári Napok.

 

 

 

2017. évi tény

2018. évi terv

A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen

5

7

A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken

résztvevők tervszáma

500

700

A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások tervszáma

5

5

A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak száma

300

400

Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma

7

7

Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma

560

500

Egyéb rendezvények tervszáma

11

10

Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma

730

600

 

 

4.9 Használói elégedettség mérés

 

Használói elégedettség mérések tervezése

2017. évi tény

2018. évi terv

A használói elégedettség-mérések száma

0

0

A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma

0

0

 

 

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

2017. évi tény

2018. évi terv

A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma

3

3

A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma

0,5

1,5

 

 

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség

2017. évi tény

2018. évi terv

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma

0

0

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma

0

0

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma

0

0

 

           

 

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma

2017. évi tény

2018. évi terv

Civil szervezetek

0

0

Határon túli könyvtárak

0

2

Vállalkozók

0

0

Oktatási intézmények

0

0

A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma

0

0

Egyéb

0

0

Összesen

0

2

 

Terveink között szerepel Kozármisleny két a horvátországi Kopács és a Kárpátalja

 

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

 

IV.              Fejlesztések tervezése:

 

  1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

(szövegesen)

 

  1. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

 

 

3.  Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

 

Megnevezés

darab

forint

megjegyzés

Gépjármű

 

 

 

ebből személygépkocsi

 

 

 

Számítógép

 

 

 

ebből olvasói

 

 

 

ebből szerver

 

 

 

Fénymásoló

 

 

 

Szkenner

 

 

 

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)

 

 

 

IKR fejlesztés

 

 

 

egyéb:………..

 

 

 

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)

 

 

 

                       

 

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

 

Hazai pályázatok megnevezése

Pályázott összeg

Elnyert összeg

(Ft-ban)

Támogató

Kezdete

Befejezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európai Uniós pályázatok megnevezése

Pályázott összeg

Elnyert összeg

(Ft-ban)

Támogató

Kezdete

Befejezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése

Pályázott összeg

Elnyert összeg

(Ft-ban)

Támogató

Kezdete

Befejezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

5.       A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

 

(Kiadványok tervszáma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.)

 

 

Kommunikáció

2017. évi tény

2018. évi terv

Kommunikációs költségek (Ft)

 

 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)

 

 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)

 

 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)

 

 

Online hírek

 

 

Közösségi médiában megjelenő hírek

 

 

Hírlevelek

 

 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)

 

 

Egyéb:….

 

 

 

 

6.      Elektronikus szolgáltatások

 

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett intézkedések.) 

 

Szolgáltatás

2018-ban tervezett (I/N)

Részletek

Honlap

I

 

OPAC

I

 

Adatbázisok

N

 

Referensz szolgáltatás

N

 

Közösségi oldalak

I

 

RSS

N

 

 

7.      Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta)

 

Megnevezés

Leírás, ismertető

 

 

 

 

8.      Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

 

 

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

2017. évi tény

2018. évi terv

Bevétel

Az intézmény működési bevétele

16.000,-

 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)

0

 

ebből a késedelmi díjbevétel (forint)

0

 

ebből beiratkozási díjbevétel (forint)

?

 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz

7.508.000,-

 

– ebből fenntartói támogatás

7.508.000,-

 

– ebből felhasznált maradvány

0

 

– ebből pályázati támogatás

0

 

– a pályázati támogatásból EU-támogatás

0

 

Egyéb bevétel összesen

0

 

Bevétel összesen

7.524.000,-

 

Kiadás

Személyi juttatás

 3.740.000,-

 

Munkaadókat terhelő összes járulék

 742.000,-

 

Dologi kiadás   

 987.000,-

 

Egyéb kiadás

 3.353.000,-

 

Kiadás összesen

 8.822.000,-

 

           

 

 

Létszám és bérgazdálkodás

(változás magyarázat)

 

 

 

Dátum:

 

 

 

                                                                                                          ………………………….

aláírás

               Intézményvezető